เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204 - 2101 จัดทำโดยนางสาวฐาปนี คันศร และนางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์ กลุ่ม สบค.11