ชื่อ : นางสาวฐาปนี คันศร เลขที่ 33 กลุ่ม สบค.11

รหัสนักศึกษา : 6332040105

Facebook : BRACELET สร้อยข้อมือน่ารักๆ

ชื่อ : นางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์ เลขที่ 34 กลุ่ม สบค.11

รหัสนักศึกษา : 6332040106

Facebook : BRACELET สร้อยข้อมือน่ารักๆ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204 - 2101 จัดทำโดยนางสาวฐาปนี คันศร และนางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์ กลุ่ม สบค.11