เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-2101

จัดทำโดย นางสาวจีราวรรณ แป้นจันทร์ เลขที่ 12

นางสาวธัญลักษณ์ พงค์พีระ เลขที่ 23