•  

    เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-2101

    จัดทำโดย นางสาวกัญญาภัค ราชพิมพา เลขที่ 5

    นางสาวจิรวดี พงค์พิละ เลขที่ 11