เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-2101 จัดทำโดย นางสาวกมลชนก พานจันทร์ นางสาวกฤษติยาณี ศรีพา

กลุ่ม สบค11