เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-2101

จัดทำโดย นางสาวกัญนิกา จันคณา นางสาวธัญญารัตน์ มณีวงษ์สมบัติ กลุ่ม สบค.11