เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-210

จัดทำโดย นางสาวกนกวรรณ โพธิ์เตี้ย เลขที่1 สบค.11 เเละ นางสาวกวินนาฎ พูลทรัพย์ เลขที่4 สบค.11